Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Thông tin điều dưỡng

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CÁCH VIẾT CHẨN ĐOÁN ĐIỀU DƯỠNG02/08/2018 19:23:56

    NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CÁCH VIẾT CHẨN ĐOÁN ĐIỀU DƯỠNG

 

         Quy trình Điều dưỡng hiện nay của nước ta đang sử dụng hầu hết là Quy trình 5 bước bao gồm: Nhận định (Assessment), Chẩn đoán Điều dưỡng (Nursing Diagnosis), Lập kế hoạch (Planning), Thực hiện kế hoạch (Implementation), Lượng giá (Evaluation).

         Sau khi thực hiện hỏi bệnh và thăm khám để đưa ra được các nhận định vấn đề cần chăm sóc trên người bệnh, Điều dưỡng cần lựa chọn những vấn đề ưu tiên chăm sóc và đưa ra được chẩn đoán Điều dưỡng phù hợp nhằm định hướng cho chăm sóc. Hiện nay, cách viết chẩn đoán Điều dưỡng đã có một số thay đổi, chủ yếu theo hướng dẫn của NANDA (The North American Nursing Diagnosis Association).

Thành phần mệnh đề Chẩn đoán gồm 2 phần: P1 liên quan đến P2, trong đó:

- P1: xác định phản ứng của con người

- P2: xác định các yếu tố liên quan (nguyên nhân)

Hoặc có thể được mô tả một cách cụ thể hơn bằng cách viết như sau:

  • Thực tại: “vấn đề” + LIÊN QUAN ĐẾN + yếu tố nguy cơ + được thể hiện bởi…
  • Nguy cơ: “Nguy cơ” + “vấn đề” + LIÊN QUAN ĐẾN + yếu tố liên quan + được thể hiện bởi…

        Ngoài ra, Khi viết Chẩn đoán Điều dưỡng phải tuân theo một số nguyên tắc sau:

1. Với thuật ngữ phản ứng của người bệnh (không phải là nhu cầu).

2. Dùng cụm từ "liên quan đến" (không dừng từ do, gây nên bởi).

3. Thuật ngữ thích hợp và hợp pháp.

4. Không được nêu vấn đề đánh giá đạo đức.

5.Tránh sử dụng duy nhất dấu hiệu ở P1.

6.  Không được đảo ngược phần P1 và P2.

7.  P1 và P2 không thể có cùng một nghĩa.

8. Diễn đạt P2 bằng thuật ngữ can thiệp được.

9. Không bao gồm cả Chẩn đoán Y khoa trong Chẩn đoán Điều dưỡng.

10.Cần rõ ràng, chính xác.

 

Tài liệu tham khảo:

  1. Ts. Nguyễn Hoàng Long, 2018. Kinh nghiệm giảng dạy quy trình Điều dưỡng và khuyến nghị.
  2. Hội Điều dưỡng Việt Nam, 2016. Tập huấn về áp dụng quy trình Điều dưỡng trong thực hành chăm sóc người bệnh.

                                                                                             Người viết: Nguyễn Thị Hồng Hạnh