Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Tư vấn - Kỹ năng

Kỹ năng tiếp nhận người bệnh - Ghi chép hồ sơ bệnh án18/10/2020 08:20:12

Kỹ năng tiếp nhận người bệnh - Ghi chép hồ sơ bệnh án

gv: Trần Thị Kim Quý

TLTK:

  1. Đỗ Đình Xuân, Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tập 1, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010.
  2. Đỗ Đình Xuân , Hướng dẫn thực hành 55 kỹ thuật điều dưỡng cơ bản tập 2, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010.
  3. Pamela Lynn, Sổ tay Taylor về kỹ năng điều dưỡng lâm sàng, Nhà xuất bản y học, 2016.
  4. https://www.google.com/search?q=TI%E1%BA%BEP+NH%E1%BA%ACN+NG%C6%AF%E1%BB%9CI+B%E1%BB%86NH+V%C3%80O+VI%E1%BB%86N-+RA+VI%E1%BB%86N+V%C3%80+GHI+CH%C3%89P+H%E1%BB%92+S%C6%A0+B%E1%BB%86NH+%C3%81N&oq=TI%E1%BA%BEP+NH%E1%BA%ACN+NG%C6%AF%E1%BB%9CI+B%E1%BB%86NH+V%C3%80O+VI%E1%BB%86N-+RA+VI%E1%BB%86N+V%C3%80+GHI+CH%C3%89P+H%E1%BB%92+S%C6%A0+B%E1%BB%86NH+%C3%81N&aqs=chrome..69i57.16585j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#