Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Nghiên cứu khoa học

CÁCH VIẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO11/09/2018 10:12:29

CÁCH VIẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

 

 

Cách viết

Ví dụ

Tạp chí

Đầy đủ họ và tên - nếu tác giả là người Việt Nam, viết Họ (đầy đủ),tên gọi, tên đệm (viết tắt) - nếu tác giả là người nước ngoài. Nếu bài báo có nhiều tác giả: ghi tên 3 tác giả đầu “và cộng sự” hoặc “et al” (năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tạp chí/tập san, tập (số tạp chí), trang.
  • 1. Lê Phong, Trần Văn Dũng, Hoàng Tiến Đoàn và cộng sự (2011). Điều tra kiến thức, thái độ và thực hành về phòng chống bệnh ĐTĐ tại Tỉnh Bắc Cạn năm 2011. Tạp chí nội tiết-Đái tháo đường, 6, 116-122.
  • 2. Boogar R. I., Mohajeri-Tehrani R. M., Besharat A. M et al (2013). The Effect of Sociostructural and Collaborative Decision-Making on Diabetes Self-Management. Iranian J Publ Health, 42(3), 280-292.

Sách

- Tác giả/ cơ quan ban hành (năm xuất bản). Tên sách, lần xuất bản-chỉ ghi nếu xuất bản thứ 2 trở đi, nhà xuất bản, nơi xuất bản-ghi tên thành phố, không ghi tên quốc gia.


- APA: Tên tác giả (năm xuất bản). Tên sách (lần xuất bản/ 3rd ed.). Thành phố, Bang-viết tắt: nhà xuất bản.


-Nếu 2 tác giả: nối nhau bằng chữ “và” hoặc “and”. Nếu 3 tác giả trở lên thì ghi tên tác giả thứ nhất “và cộng sự” hoặc “et al”.

  • 1. Tạ Văn Bình (2007). Những nguyên lý nền tảng ĐTĐ - tăng Glucose máu, nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
  • 2. Helfer, M. E., Kempe, R. S., & Krugman, R. D. (1997). The battered child (5th ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Một chương/ 1 phần trong cuốn sách

· Họ và tên tác giả của chương (phần) sách/ cơ quan ban hành (năm xuất bản). Tên chương/ phần, Tên sách, lần xuất bản, nơi xuất bản, tập, trang.


- APA: Tên tác giả (năm xuất bản). Tên chương, Tên sách(trang/ pp. pages). Thành phố, Bang-viết tắt: nhà xuất bản.

  • 1. Hội Điều dưỡng Việt Nam (2012). Vai trò nghiên cứu điều dưỡng và thực hành dựa vào bằng chứng, Nghiên cứu điều dưỡng, tái bản lần 2, Nhà xuất bản Y học, 1-13.

 

  • 2. Serviss, G. P. (1911). A trip of terror, In A Columbus of space (pp.  17-32). New York, NY: Appleton.

Luận án, luận văn

- Tên tác giả (năm bảo vệ). Tên đề tài, bậc học, tên chính thức của cơ sở đào tạo.

 

- APA: Tên tác giả (năm bảo vệ). Tên đề tài (bậc học-Doctoral dissertation or Master’s thesis). Tên cơ sở đào tạo, thành phố, bang hoặc đất nước.
  • 1. Đoàn Quốc Hưng (2006). Nghiên cứu lâm sàng , cận lâm sàng và điều trị ngoại khoa bệnh thiếu máu chi dưới mạn tính do vữa xơ động mạch, Luận án tiến sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.

 

  • 2. Sabbagh, S. A. (2009). Investigating oral presentation skills and non-verbal communication techniques in UAE classrooms: A thesis in teaching English to speakers of other languages (master’s thesis). American University of Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates.

Bài báo đăng trong kỷ yếu của hội nghị, hội thảo

- Tên tác giả (năm).Tên bài báo. Tên kỷ yếu/hội nghị/diễn đàn. Địa điểm, thời gian tổ chức, cơ quan tổ chức, số  thứ tự trang của bài báo trong kỷ yếu
  • Nguyễn Thị Như Tú (2015). Một số yếu tố liên quan đến sự hài lòng của Điều dưỡng tại tỉnh Bình Định. Kỷ yếu đề tài nghiên cứu    khoa  học Điều dưỡng lần thứ VII. Hà Nội, ngày 22/10/2015, Hội    Điều dưỡng Việt Nam, 85-93.

 

Website

 

- VN: Tên tác giả (năm đăng).Tên bài báo, [online] Available at :website [Accessed day month year].

 

- APA: Tên tác giả (năm đăng).Tên bài báo, tập (số tạp chí-nếu có). Truy cập từ link website.

 

 

Tài liệu tham khảo:

-Phạm Đức Mục (2016). Nghiên cứu điều dưỡng, tái bản lần 3,  nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội.

-Purdue online writing lab. APA formatting and style guide. Retrieved from https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/general_format.html

 

                                                                                           Người viết: Nguyễn Thị Hồng Hạnh